નેટ કનેક્શનના કારણે રજીસ્ટ્રેશન કે લોગઇન કરવામાં સમસ્યા હોય તો અહીં આપવામાં આવેલા એક્સલ ફાઇલના ફોર્મેટ મુજબ gujaratquiz2017@gmail.com પર ડેટા મોકલી આપશો. Download
શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન
કરવા ક્લિક કરો Register
વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન
કરવા લોગઈન કરો.Login
કોલેજનું રજીસ્ટ્રેશન
કરવા ક્લિક કરો Register
સ્પર્ધકોના રજીસ્ટ્રેશન અને સ્પર્ધાની તારીખ 30 ઓગસ્ટ, 2017 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
શાળા/કોલેજ કક્ષાએ ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવા માટે રજીસ્ટ્રેશન વખતે
શિક્ષકે નોંધણી કરેલો ઈ-મેઈલ અને મોબાઈલ નંબર
નીચે આપેલા બોક્સમાં એન્ટર કરો.
(રજીસ્ટ્રેશન થયા બાદ ૨૪ કલાક પછી આ સગવડ ઉપલબ્ધ થશે.)
Username:  
Password: